Menu

Faiz Destekli İşletme Kredisi

Kredi Faiz Destek Fonu Programı çerçevesinde belirlenen kullanım şekli ve kuralları:

Kredinin Kullanım Amacı:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerinizin ödemesi,
 • Yurtdışından hammadde alımlarınızın ödemesi,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerinizin (vergi, prim vs.) ödemesi,
 • Personel maaşlarınızın ödemesi.

Programdan Kimler Yararlanabilir:

 • KKTC’de kayıtlı vergi yükümlüsü gerçek ve/veya tüzel kişi işletmeler yararlanabilir. 

Programdan Kimler Yararlanamaz:

 •  Kredi talebinde bulunan kişiler ve kefillerinin bankalarda “Tahsili Gecikmiş Borcu” olanlar,
 • “Çek Yasağında” olanlar ve bunların direktörleri.

Kişi Kredi Limiti:

 • Yıllık cironuzun %10’unu geçmemek üzere, azami 4,000,000.-TL.
 • Yıllık ciro, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulmuş en son mali tablolar dikkate alınarak hesaplanır.

Kredinin Para Cinsi:

 • Türk Lirası (TL)

Kullandırım Süresi:

 • Son müracaat tarihi 15 Haziran 2020 olup kullandırım süresi 30 Haziran 2020 tarihi ile sınırlıdır.

Kredinin Faiz Oranı:

 • Kredi sabit faizli olup, faiz oranı vadesine değin yıllık %12 + BSİV dir. Vadesinde kapanmayan ve/veya taksit ödemelerinde temerrüde düşen kredilere gecikme faiz oranı %18 + BSİV olarak uygulanır. 

Kredinin Vadesi:

 •  Kredinin vadesi 6 (altı) ay ödemesiz olup, toplam 15 aydır. (Ödemesiz dönem dahil).
 •  İlk taksit ödeme tarihi kredinin kullandırıldığı tarihi takip eden 6’ncı ayın dolduğu günden başlayarak 10 eşit taksitte tamamlanır.

Kredinin Kullandırımı:

 • Kredi kullanım amacınıza yönelik olarak, alacaklılarınızın hesabına ödeme olarak yapılır. 

Kredinin Masrafı:

 • Faiz + BSİV dışında herhangi bir komisyon, damga pulu ve benzeri masraf ödemezsiniz.

“Kredi Faiz Destek Fonu”ndan Karşılanacak Faiz Oranı:

 • Krediye uygulanacak olan faiz oranının 3 puanlık kısmı her ay taksit ödendiği zaman Kredi Faiz Destek Fonu’ndan iadesi talep edilerek hesabınıza aktarılacaktır.

Kredinin Başvurusunda Talep Edilecek Genel Belgeler:

 • Defter hesabı tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden onaylı 2019 yılına ait (mali tablolar) “İşletme Hesap Özeti” 2019 yılı onaylı değil ise 2018 yılına ait olanlar kabul edilir. 
 • Bilanço usulü ile kayıt tutan kişilerden Gelir ve Vergi Dairesi’nden 2019 yılına ait onaylı bilanço, kar-zarar cetvelleri ile bunlara ekli tablolar 2019 yılına onaylı değil ise  2018 yılına ait olanlar kabul edilir.
 • 30 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur veya vergi borcu yapılandırılmıştır yazısı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarına olan borçların ödenmesi maksadıyla, kullandırılacak krediler hariç) 
 • Tüzel kişilerden şirket onay belgeleri ile ana sözleşme ve tüzük

Kredi Amacına Yönelik Talep Edilecek Özel Belgeler:

 • Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilen çeklerin ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, keşide edilmiş çeklerin dökümü ve bu çeklerin bağlantılı olduğu faturalar,
 • Hammadde alımı amacıyla talep edilen kredilerde, gümrükten hammadde olduğuna dair yazılı belge ve fatura,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına mali yükümlülüklerin (vergi, prim vs.) yerine getirilmesi amacıyla talep edilen kredilerde, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşundan alınmış yükümlülüğü gösteren belge,
 • Personel maaşlarının ödenmesi amacıyla talep edilen kredilerde, maaş bordrosu formatında kişilerin bilgilerini de içeren beyan,

Diğer belgelere ek olarak talep edilecektir.

KOOPBANK Yeni Web Sitesi Yayında

Yenilenmis arayuzu ve zengin icerigi ile Koopbankın Yeni web sitesi yayında.

Site Tanıtımı

En Son Yeniliklerimiz

Babalara Optimum Sevinci
İşletme Destek KredisiTatilinize Optimum Heyecanı
Hayvancılarımıza Yemlik Destek Kredisi
İşletme Destek Kredisi